headerphoto
Starosta obce PDF Tisk Email

Ing. Martin Rc

starosta obce

Kontakt:

Obecn rad Boleov

Boleov 78
018 53 Boleov
email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel.: 042/4493134
Mob.: 0907/630317

ivotopis:
Naroden:20.9.1979
Vzdelanie:1993-1997 Gymnzium Dubnica nad Vhom
1998-2003 Slovensk po?nohospodrska univerzita
Karira:2003-2005 Po?nohospodrske drustvo Boleov
2005-2006 Landscape restoration Dublin
2006-2010 Pekn zhrada spol. s.r.o
2010- starosta
Stav:enat, 2 deti

Poslanie a kompetencie starostu

Starosta je predstavite?om obce a najvym vkonnm orgnom obce. Funkcia starostu je verejn funkcia, je volen v priamych vo?bch obyvate?mi obce. Funk?n obdobie starostu je 4 roky. Funkcia starostu je nezlu?ite?n s funkciouposlanca obecnho zastupite?stva,zamestnanca obce, v ktorej bol zvolen,tatutrneho orgnu rozpo?tovej organizcie alebo prspevkovej organizcie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolen,predsedu samosprvneho kraja,vedceho zamestnanca orgnu ttnej sprvy.

Psobnos? starostu:

-zvolva a vedie zasadnutia obecnho zastupite?stva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,

- vykonva obecn sprvu,

-zastupuje obec vo vz?ahu k ttnym orgnom, k prvnickm a fyzickm osobm,

- rozhoduje vo vetkch veciach sprvy obce, ktor nie s zkonom alebo tattom obce vyhraden obecnmu zastupite?stvu,

- je tatutrnym orgnom v majetkovoprvnych vz?ahoch obcea v pracovnoprvnych vz?ahoch zamestnancov obce,

- je sprvnym orgnomv administratvnoprvnych vz?ahoch,

- me pozastavi? vkon uznesenia obecnho zastupite?stva, ak sa domnieva, e odporuje zkonu alebo je pre obec zjavne nevhodn tak, e ho nepodpe,

- me prvnickej osobe alebo fyzickej osobe oprvnenej na podnikanie uloi? pokutu ak poru nariadenie,ak neudruje ?istotu a poriadok na uvanom pozemku alebo na inej nehnute?nosti, a tm naru vzh?ad alebo prostredie obce, alebo ak zne?ist verejn priestranstvo alebo odklad veci mimo vyhradench miest,ak nespln v ur?enej lehote bez vneho dvodu povinnos? uloen starostom poskytn? osobn pomoc alebo vecn pomoc po?as odstra?ovania a pri odstra?ovan nsledkov ivelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.