headerphoto
PDF Tisk Email

Ven ob?ania, obec Boleov Vm ponka monos? prijma? dleit oznamy obce prostrednctvom SMS a/alebo emailu, pod?a vlastnho vberu.

Pre nastavenie bezplatnho prjmu sprv postupujte nasledovne:

1. Registrcia v slube e-ID

 

  • Vypl?teregistra?n formulr sluby e-ID.
  • Na uveden emailov adresu Vm prde email potvrdzujci registrciu. Je potrebn si ho pre?ta? aklikom na odkaz potvrdi?, e dan emailov adresa patr skuto?ne Vm.
  • Po potvrden Vaej emailovej adresy ste spene zaregistrovan so svojim prihlasovacm menom aheslom.

2.Prihlsenie na odber sprv

 

  • Prejdite nastrnku prihlsenia vslube SMS-Info.
  • Prihlste sa Vaim menom aheslom ze-ID apotvr?te, e shlaste spodmienkami.
  • Pre zobrazen kanly zakrtnite spsob doru?ovania sprv aUlote zmeny.

 

Poznmka: Kanl je nie?o ako tma, na ktor samosprva odosiela sprvy. Ku kadmu kanlu si mete necha? zasiela? sprvy inm spsobom alebo vbec. Tieto nastavenia mete kedyko?vek zmeni?.