headerphoto

Histria obce

Obec Boleov sa nachdza na strednom Pova, na pravom brehu Vhu. zemie obce je s?as?ou Ilavskej kotliny, ?iasto?ne zasahuje do CHKO Biele Karpaty. M 1472 obyvate?ov. Najstaria znma a publikovan psomn zmienka o obci Boleov pochdza z roku 1331 ako "Bolleso", listina z roku 1414 Boleschov, 1484 Bolessow, 1773 Bolless, 1786 Bolescho, 1892 a 1913 Boles(ma?.), 1920 Boleov.

Aj ke? sa obec Piechov spomna v listine z roku 1238, v roku 1241 obec napadli Tatari. Od roku 1431 prenikli na Povaie husiti a pustoili. V roku 1528, v lete vy??anie generla Katzianera. V roku 1605 stavovsk povstanie proti Habsburgovcom malo zl dopad na ivot obce.6. IX 1648 bolo na Pova siln zemetrasenie. V 1748 a 1813 boli ve?k povodne. V roku 1831 bola zaznamenan cholera a vznikol boleovsk recept na jej lie?enie, ktor je zachovan.

V roku 1853 prebiehala v obci komascia pozemkov. V roku 1910 bola uveden do prevdzky elezni?n tra?. 1. janura 1943 boli obce Boleov a Piechov zl?en do jednej obce pod nzvom Boleov. 1. mja 1945 bola obec osloboden od Nemcov.