headerphoto
Chyba
  • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character
PDF Tisk Email

Aktuality

29. 10. 2015

Oznam

Obecn rad v Boleove oznamuje ob?anom, e d?a 30. 10. 2015 bude Obecn rad z dvodu ?erpania riadnej dovolenky zatvoren.

V nevyhnutnch prpadoch kontaktujte starostu obce na t.?. 0907630317


22. 10. 2015

V sekcii "radn tabu?a obce" je zverejnen pozvnka na zasadnutie Obecnho zastupite?stva, ktor sa bude kona? 26. 10. 2015


21. 10. 2015

Literrny klub PoeMa, Horn Srnie si Vs dovo?uje srde?ne pozva? na Peotick podve?er v katieli Bohunice


13. 10. 2015

MAS Vratec h?ad nov recepty do brorky Recepty spod Vratca. Recepty sa zbieraj do 31. 10. 2015 - zasla? ich mete na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript alebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , alebo prinies? osobne do kancelrie MAS Vratec, Nemov.

Plagt


09. 10. 2015

V sekcii "radn tabu?a obce" je zverejnen pozvnka na zasadnutie Obecnho zastupite?stva, ktor sa bude kona? 13. 10. 2015


17. 08. 2015

Stredoslovensk energetika oznamuje ob?anom naej obce, e v uvedench termnoch a odbernch miestach bude v obci odstvka elektrickej energie.

02. 11. 2015 07,30 do 18,30

03. 11. 2015 07,30 do 18,30


05. 08. 2015

V sekcii "radn tabu?a obce" je zverejnen pozvnka na zasadnutie Obecnho zastupite?stva, ktor sa bude kona? d?a 10. 08. 2015


25. 06. 2015

Rozhodnutiez Okresnho radu Tren?n, Odbor cestnej dopravy a pozemnch komunikci

sp. zn. OU-OCDPK-2015/014599-002/KUD

Rozhodnutiez Okresnho radu Tren?n, Odbor cestnej dopravy a pozemnch komunikci

sp. zn. OU-TN-OCDPK-2015/002095-010/KUD


09. 04. 2015

V sekcii "radn tabu?a obce" je zverejnen pozvnka na zasadnutie Obecnho zastupite?stva, ktor sa bude kona? 14. 04. 2015


27. 02. 2015

Ven ob?ania,

na zklade rozhodnutia Tren?ianskeho samosprvneho kraja oredukcii vkonov vprmestskej autobusovej doprave Vm oznamujeme, e d?om 01.03.2015 vstpi do platnosti nov cestovn poriadok autobusovej dopravy. Platn cestovn poriadok njdete na www.sadtn.sk.


17. 02. 2015

Rozrenie psobnosti a zmena radnch hodn pracoviska Okresnho radu Tren?n v Ilave - oznmenie

Rozhodnutie o rozren psobnosti pracoviska okresnho radu a o zmene ?asu ur?enho na vybavovanie vec fyzickch a prvnickch osb


30. 10. 2014

V sekcii "radn tabu?a obce" je zverejnen pozvnka na zasadnutie Obecnho zastupite?stva, ktor sa bude kona? 06. 11. 2014


21. 10. 2014

Ven ob?ania,

zskajte kartu zliav MAS Vratec na obecnom rade.

Viac informci zskate na internetovej strnke www.masvrsatec.sk


17. 10. 2014

V sekcii "radn tabu?a obce" je zverejnen Upovedomenie o podanom odvolan - verejn vyhlka.


12. 09. 2014

V sekcii "radn tabu?a obce" je zverejnen Verejn vyhlka

Stavebn povolenie -Prstupov komunikcia ku skldke

odpadov Lutek, Dubnica nad Vhom


04. 08. 2014

Verejn vyhlka - Oznmenie

"Prstupov komunikcia ku skldke odpadov Lutek, Dubnica nad Vhom"


06.03.2014

ROZHODNUTIE "Skldka Lutek" Dubnica nad Vhom


27. 01. 2014

Rozpo?et obce


12. 11. 2013

Oznam:

Spolo?nos? OS EKO s.r.o. Vrtky Vm oznamuje, e Vm ponka bezplatn slubu tkajcu sa odberu a ekologickho spracovania autovraku. Bliie informcie tkajce sa uvedenej sluby obdrte na obecnom rade.


Vzva na predloenie ponuky na poskytnutie sluieb pod?a 9 ods. 9 zkona ?. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarvan a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov


Stanovy Urbrskej obce Piechov, pozem. spol. so sdlom v Boleove


21. 10. 2013

Mapovanie starch a krajovch odrd ovocnch drevn v ChKO Biele Karpaty


03. 06. 2013

zemn rozhodnute o umiestnen lniovej stavby "Prstupov komunikcia ku skldke odpadov Lutek Dubnica nad Vhom - rozhodnutie o odvolan


Aerofoto obce Boleov

Foto1

Foto2

Foto3


22. 04. 2013

Upozornenie - oznmenie o novelch Zk. ?. 220/2004 Zb. o ochrane po?nohospodrskej pdy


22. 04. 2013

Na strnke Obvodnho radu P Tren?n je zverejnen "Pln rozvoja verejnch vodovodov a kanalizci pre zemie Tren?ianskeho kraja". Kliknutm na tento link si pln mete pozrie?.


21. 03. 2013

Konanie o odvolan proti rozhodnutiu Obce Boleov o umiestnen stavby "Prstupov komunikcia ku skldke odpadov Lutek Dubnica nad Vhom" - oznmenie o doplnen podkladov rozhodnutia


07. 01. 2013

Odvolanie proti rozhodnutiu obce Boleov ?. 135/2012-TS1-A/10 zo d?a 26. 09. 2012 - predloenie


15.11.2012

V sekcii "radn tabu?a obce" je zverejnen:

Oznmenie o podanom odvolan proti rozhodnutiu o umiestnen stavby "Prstupov komunikcia ku skldke odpadov Lutek Dubnica nad Vhom" ?.j. 135/2012-TS1-A/10 zo d?a 26. 09. 2012.


28.9.2012

Obecn kompostre?

Obecn rad oznamuje ob?anom, e obecn kompostre? bude vprevdzke kad:

utorok v?ase od 10,00 hod do 15,30 hod,

sobotu v?ase od 10,00 hod do 13,00 hod.

Do obecnej kompostrne nevozte plasty, sklo, papier, textil ain odpad, ktor sa ned kompostova?.

Za pochopenie ?akujeme.


17.9.2012

Zatvranie psov

Obec Boleov vyzva vetkch majite?ov psov, aby si svoje zvierat zabezpe?ili tak, aby sa ich psy svojvo?ne nepotulovali po obci. Ohrozuj tm zdravie nielen svojich psov, ale aj zdravie ob?anov obce, hlavne det.


Za pochopenie ?akujeme.
 

Sluba SMS-info

Kalendr zberu odpaduNhodn obrzok

domy pri cintorne 1.jpg

Nvtevnos?

TOPlist

Prihlsenie